تحلیل ارتباط متقابل(TA)

شروع دوره 16 فروردین 1401

محتوا

اگر می خواهید خودتان را بشناسید؟
اگر میخواهید اطرافیان خود را بهتر بشناسید؟
اگر میخواهید ارتباط شادتری داشته باشید؟
هرچه زودتر برای ثبت نام اقدام کنید

روش کار

بدلیل کرونا کارگاه به صورت مجازی و وبینار برگزار می شود

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 5
  • پیش نیاز:
  • نحوه برگزاری: عملی