مهارت مقابله با استرس

اين توانايی شامل شناخت استرسهای مختلف زندگي و تاثير آنها بر فرد است. شناسايی منابع استرس و نحوه تاثير آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گيری های خود فشار و استرس را كاهش دهد.

محتوا

  • مقابله با موقعيتهايی كه قابل تغيير نيستند
  • استراتژی های مقابله برای موقعيت های دشوار (فقدان، طرد، انتقاد)
  • مقابله با مشكلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
  • آرام ماندن در شرايط فشار
  • تنظيم وقت

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی،پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 8
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی، حل مساله، ارتباط موثر و مقابله با هيجانات نا خوشايند

  • نحوه برگزاری: عملی