مقابله با هیجانات نا خوشایند

اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجانات را در خود و ديگران تشخيص دهد، نحوه تاثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبی به هيجان های مختلف نشان دهد. اگر با حالات هيجاني ، مثل غم و خشم و يا اضطراب درست بر خورد نشود اين هيجان تاثير منفي اي بر سلامت جسمي و رواني خواهد گذاشت و براي سلامت ، پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت.

محتوا

  • شناخت هيجان های خود و ديگران
  • ارتباط هيجان ها با احساسات، تفكر و رفتار
  • مقابله با ناكامی، خشم، بی حوصلگی، ترس و اضطراب
  • مقابله با هيجان های شديد ديگران

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی،پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 8
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی و حل مساله و ارتباط موثر

  • نحوه برگزاری: تئوری