مهارت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ،افراد را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند. با استفاده از این مهارت به بررسی و تجزیه و تحلیل افكار خود و دیگران می پردازیم و به فهم و درك روشن تر دست می یابیم . این توانایی كمك می كند تا اطلاعات و تجاربی را كه به ما می رسد تجزیه و تحلیل كرده و در مقابل ارزش ها و فشارهایی كه به ما تحمیل می شود مقاومت كنیم و بدانیم كه رفتار دیگران همیشه درست نیست.

محتوا

  • ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها، نگرشها و رفتار
  • آگاهی از نابرابری، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
  • واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
  • آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 4
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی و حل مساله و ارتباط موثر

  • نحوه برگزاری: عملی