مهارت تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد

محتوا

  • تفکر مثبت
  • یادگیری فعال (جستجوی اطلاعات جدید)
  • ابراز خود
  • تشخیص حق انتخاب های دیگر (برای تصمیم گیری)
  • تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها، تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 4
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی و حل مساله

  • نحوه برگزاری: عملی