مهارت حل مساله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

محتوا

  • شناسايی و كنترل احساسات
  • ارزيابى صحيح آنها
  • پيدا كردن نقاط ضعف و قوت خواسته ها
  • رغبتها و تصوير واقع بينانه ای از خود
  • تشخيص راه حل های مشترك

روش کار

پيش آزمون، بارش فكری، تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی، پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 4
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی و ارتباط موثر

  • نحوه برگزاری: عملی