مهارت تصمیم‌ گیری

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری تصميم گيري نماید . اگر افراد بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصميم گيري كنند ،جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزيابي كنند ، مسلما در سطوح بالاتري از بهداشت رواني قرار خواهند گرفت.

محتوا

  • تصميم گيری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقايق كارهايی كه می توان انجام داد كه انتخاب را تحت تاثير قرار دهد
  • تصميم گيری بر مبنای ارزيابی دقيق موقعيتها
  • تعيين اهداف واقع بينانه
  • برنامه ريزی و پذيرش مسئوليت اعمال خود
  • آمادگی براي تغيير دادن تصميم ها براي انطباق با موقعيتهاي جديد

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 4
  • پیش نیاز:

    مهارت خودآگاهی

  • نحوه برگزاری: عملی