روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

محتوا

  • همكاری و مشاركت
  • تشخيص مرزهای بين فردی مناسب
  • اعتماد به گروه
  • دوستیابی
  • شروع و خاتمه ارتباطات

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكری، تشكيل گروهها،تعيين فعاليتهای فردی و گروهی، تكميل برگه های فعاليت، بحث و تبادل نظر و جمع بندی و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 7
  • پیش نیاز:

    مهارت های خودآگاهی و همدلی و ارتباط موثر

  • نحوه برگزاری: عملی