مهارت ارتباط موثر

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب بافرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

محتوا

  • ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
  • ابراز وجود
  • مذاکره
  • امتناع
  • غلبه بر خجالت و گوش دادن

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 7
  • پیش نیاز:

    مهارت خودآگاهی و همدلی

  • نحوه برگزاری: عملی