مهارت همدلى

همدلي يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد درك كند . همدلي به فرد كمك مي كند تا بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها تفاوت دارد بپذيرد و به آنها احترام بگذارد. همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده، نسبت به انسانهاي ديگر منجر مي شود.

محتوا

  • روشهاي ابراز علاقه به ديگران
  • تحمل افراد مختلف
  • رفتار بين فردي با آرامش دوست داشتني تر شدن
  • احترام گذاشتن به ديگران

روش کار

پيش آزمون ،بارش فكري،تشكيل گروهها ،تعيين فعاليتهاي فردي و گروهي ،تكميل برگه هاي فعاليت ، بحث و تبادل نظر و جمع بندي و پس آزمون

جزئیات کارگاه

  • تعداد جلسات: 4
  • پیش نیاز:

    مهارت خودآگاهى

  • نحوه برگزاری: عملی