۹ اردیبهشت روز روانشناس و مشاور مبارک

۹ اردیبهشت روز روانشناس و مشاور مبارک

روز همدلی با حیات انسانی بر روانشناسان، مشاوران و مراجعین محترم مبارک.

لذت روانشناس و مشاور بودن.
لذت دانستن رفتارها ، فکرها ، احساس ها ،
لذت به چالش کشیدن خطای ذهن ها و باورها ،
لذت فهماندن چراها و چیستی ها ،
لذت به بینش رساندن انسانها،
لذت پذیرش انسانها بدون هیچ قید و شرطی ،
لذت شکستن بغض ها و همدلی با دردها و ملال ها ،
لذت انعکاس احساسها و محتواها ،
لذت قابل اعتماد و رازداربودن ها،
لذت دور ریختن نگرانی های خودت و شنیدن نگرانی های دیگرانی که شاید اولین بار است ملاقاتش کرده ای ،
لذت فهماندن زندگی در زمان حال را ،
لذت آرام کردن بی تابی در سوگ از دست دادن عزیزترها،
لذت اولین بودن ها در اعزام به مناطق آسیب خیز و بلایا ،
لذت داشتن لبخندی همیشگی بر لب ، چرا که گاهی کسی از عالم غم هایش به دنیای مهربان و کلام آرامبخش تو آمده ،شاید لبخندت دنیای کسی را تغییر دهد،
لذت قوی بودن و محکم بودن در برابر ناکامی های مراجعت تا بفهمانی کوتاه نمی آیی و بفهمد که می تواند از فروریختن و آوار شدن بر سر خود نجات دهد خویش را ،
لذت کشف دنیای تاریک انسانها و نماندن در قعر تاریکی و هدیه خودآگاهی به انسانها،
لذت شنیدن حرف های فریاد نشده حتی پس از سالها حبس آن درسینه ها ،
لذت جلوگیری از خشونتی که خانگی نشد،
لذت رضایت زوجی که منجر به جدایی نشد ،
لذت به پای مرگ کشیده نشدن و امید زندگی دادن به ناامیدها ….
کدامین لذت از قلمم افتاد ؟!
لذت روانشناس و مشاور بودن تمامی ندارد،
لذت دارد این همه لذت .
لذتی همیشگی و به اندازه عمر تمام سنگ صبورها…
لذت درد کشیدن ، محکوم شدن ، قضاوت شدن به خاطر تمام حرف هایی که می شنوی و تنها یک چیز برایت مهم باشد : کمک به انسان ها
این لذت شیرین گوارای وجود تمام اهداکنندگان حس خوب به انسان ها
صمیمانه ۹ اردیبهشت مبارک .