عمده مردم اختلال اضطراب اجتماعی را نمی شناسند

عمده مردم اختلال اضطراب اجتماعی را نمی شناسند

تا به حال اسم اختلال اضطراب اجتماعی به گوشتان خورده است؟ شاید بسیاری از ما دچار درجات مختلفی از این اختلال شده باشیم بی آنکه خودمان بدانیم. اگر می خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید مقاله جدیدی که در مرکز مهر منتشر شده است را مطالعه کنید.

تا به حال اسم اختلال اضطراب اجتماعی به گوشتان خورده است؟ شاید بسیاری از ما دچار درجات مختلفی از این اختلال شده باشیم بی آنکه خودمان بدانیم. اگر می خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید مقاله جدیدی که در مرکز مهر در این خصوص منتشر شده است را مطالعه کنید.